#5 mẫu xác nhận lương chuẩn để vay vốn ngân hàng năm 2020

Mẫu xác nhận lương

Khi bạn muốn vay tiền tại bất cứ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào, một trong những loại giấy cần thiết tờ bạn cần chuẩn bị đó chính là mẫu xác nhận lương để chứng minh thu nhập. Để thực hiện được quá trình này, bạn cần một biểu mẫu xác nhận lương đúng chuẩn với đầy đủ thông tin cần thiết. Trong bài viết này, LendUp sẽ cung cấp cho bạn những mẫu xác nhận lương chuẩn nhất hiện nay mà ngân hàng và các cơ quan khách vẫn sử dụng và cách điền thông tin trong biểu mẫu quan trọng này nhé.

Giấy xác nhận lương là gì?

Mẫu xác nhận lương (giấy xác nhận thu nhập) là giấy tờ để chứng minh tài chính, thu nhập của cá nhân. Nội dung của giấy xác nhận lương chủ yếu là xác định thu nhập thực tế và mức lương mà bạn nhận được hàng tháng tại cơ quan, doanh nghiệp mà bạn đang làm việc.

Thông thường, nơi làm thủ tục sẽ yêu cầu bạn nộp giấy xác nhận thu nhập của 3 tháng liên tiếp trước thời điểm làm xác nhận.

Không giống với việc xác nhận công tác, việc làm giấy xác nhận lương liên quan đến việc bảo mật thông tin về chính sách lương thưởng của công ty, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người làm kinh doanh. Cũng chính vì thế, việc xác nhận lương phải được thực hiện với mục đích hợp lý.

Mọi người thường làm giấy xác nhận lương với các mục đích: Thực hiện vay vốn ngân hàng; làm thủ tục xin visa du lịch, định cư tại nước ngoài; quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc mua nhà ở xã hội.

Nội dung của phiếu xác nhận lương

Mỗi một cơ quan tổ chức sẽ có một biểu mẫu xác nhận khác nhau. Tuy nhiên về nội dung, một mẫu xác nhận lương cơ bản luôn sẽ bao gồm các nội dung như sau:

 • Phần tiêu đề: gồm quốc hiệu và tên văn bản.
 • Phần thông tin cá nhân: Họ và tên của khách hàng, Địa chỉ nơi hiện tại, Số Chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân.
 • Phần thông tin nơi làm việc: Tên công ty/đơn vị nơi khách hàng đang công tác, Địa chỉ công ty, Số điện thoại, Vị trí công tác, Chức vụ, Loại hợp đồng lao động, Thời gian bắt đầu làm việc, thời hạn kết thúc hợp đồng.
 • Phần thông tin thu nhập: Mức lương chính, Thu nhập khác, phụ cấp
 • Phần xác nhận của lãnh đạo cơ quan: là người có thẩm quyền xác nhận thường là giám đốc hoặc phó giám đốc công ty nơi khách hàng đang làm việc.
 • Chữ ký và họ tên của chính khách hàng.
Mẫu xác nhận lương chủ yếu gồm các thông tin cá nhân, thông tin nơi làm việc và thu nhập trong 3 tháng gần nhất của cá nhân cần làm giấy tờ xác nhận
Mẫu xác nhận lương chủ yếu gồm các thông tin cá nhân, thông tin nơi làm việc và thu nhập trong 3 tháng gần nhất của cá nhân cần làm giấy tờ xác nhận

Các mẫu xác nhận lương chuẩn thường được sử dụng

Mẫu xin vay vốn

Khi vay vốn tại các ngân hàng với số tiền lớn, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh tài chính và thu nhập trong đó các giấy xác nhận lượng trong ít nhất 3 tháng gần nhất. Mẫu xác nhận lương để vay vốn ngân hàng sẽ có mẫu như sau:

Mẫu 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận:………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………

Hợp đồng lao động      :  Thời vụ                       Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm

 Thời hạn 3 năm             Không xác định thời hạn Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: ……………………… VNĐ/ tháng             Trước thuế Sau thuế 

Thu nhập khác: ………………………… VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

                                                                                                                                          ………….., ngày……tháng…..năm……..

Xác nhận của công ty                                                                                       Ký và ghi rõ họ tên
Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian làm                                                                                                                                                  việc và mức lương nêu trên là chính xác


Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………………..  Ngày cấp: …/…/………………… Nơi cấp:………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức trả lương:          Tiền mặt  Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng 08/2020 09/2020 10/2020
Lương thực lãnh
Phụ cấp
Tổng thu nhập

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………………………….

Trân thành cảm ơn!

                                                                                                      …………….., ngày … tháng … năm 2020

Xác nhận của Công ty                                                                                  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận lương để quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN)

Để làm được quyết toán thuế cá nhân, các bạn cũng cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi đến đơn vị/cơ quan/tổ chức xác nhận thu nhập (nơi mình làm việc, công tác). Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………………………………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

  1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

  1. Ngày đến Việt Nam:       ngày….tháng……..năm………………………
  2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm……………………………………..

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

  1. Tại Việt nam:………………………đồng
  2. Tại nước ngoài:…………………….đồng
  3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………………………………………………….

– Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………………………………………………………………..

– Các khoản bị khấu trừ khác:………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

 …, ngày …… tháng …… năm …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

Mẫu xác nhận nhập để xin visa

Chứng minh thu nhập cá nhân là một điều kiện quan trọng để các bạn có thể xin Visa thành công. Để làm được giấy tờ này, các bạn có thể sử dụng mẫu xác nhận thu nhập dưới đây.

Mẫu tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

———ab———

CONFIRMATION OF SALARY

Full name            : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Address              : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ID No.                : ……………………… Date of issue: …/…/…. Place of issue:……………………………………………………….

I am currently working at     

Company            : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address              : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telephone           : ………………………………………………  Fax:…………………………………………………………………………….

Position               : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Department         : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Type of labor contract:    One-year;    Two-year;    Three-year;    Not identified time;

Other (details):…………………………………………………………………………….

Period of working at the company from …/…/…… to present

Current salary     : ……………………………… VND per month       Before tax             After tax

…..…, … / … / …

Certified by the head of organization                                                                   Applicant

Confirms that the above information is correct

(Signed, full name, and sealed)                                                                        (Signed and full name)

Mẫu tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:……………………….. Cấp ngày: ……………….. Nơi cấp:……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………. Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Bộ phận:………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Loại hợp đồng lao động:…………………………………………………………………………………………………………………………

Mức lương chính:…………………………… VNĐ/tháng           £ Trước thuế         £ Sau thuế

Phụ cấp:……………………………………….. VNĐ/tháng

Tổng thu nhập: ……………………………… VNĐ//tháng

                                                                                                                 ………, ngày…tháng…năm …….

Xác nhận của Công ty                                                                                        Người làm đơn

Xác nhận các thông tin về chức vụ,                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         thời gian làm việc, thu nhập                                                                                                                                                                             nêu trên là chính xác

Hướng dẫn cách điền mẫu giấy xác nhận lương

Việc điền giấy xác nhận lương cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần điền chính xác thông tin mà mẫu đơn yêu cầu. Cụ thể như sau:

 • Kính gửi: Ở phần này bạn điền theo công thức Kính gởi Ban giám đốc + Tên công ty bạn đang làm việc thật đầy đủ và chính xác
 • Họ và tên: Điền họ tên thật của bạn theo CMND/CCCD
 • Điền Số CMND: Điền 9 chữ sô trên CMND của bạn vào ô hoặc 12 chữ số nếu bạn sử dụng CCCD.
 • Địa chỉ thường trú: Điền thông tin địa chỉ trên hộ khẩu.
 • Địa chỉ tạm trú: Điền nơi ở hiện tại của bạn gồm số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/ thành phố.
 • Tên công ty: Là tên trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Điện thoại công ty: Điền số điện thoại cố định của công ty, bạn nên điền số điện thoại của phòng/ ban mà bạn làm việc để tiện liên hệ với bạn nhất khi cần.
 • Thời gian công tác: Các bạn sẽ cung cấp thời gian bắt đầu thử việc tại công ty đến thời điểm hiện tại.
 • Loại hợp đồng: Ghi rõ thời hạn hợp đồng mà bạn đăng ký với công ty là 1 năm hay 2 năm hay 3 năm,… nếu hợp đồng vô thời hạn bạn cũng phải ghi nhận là hợp đồng vô thời hạn.
 • Vị trí công tác: Ghi phòng ban nơi bạn làm việc.
 • Chức vụ: ghi rõ chức vụ hiện tại của bạn là nhân viên, kỹ thuật viên hay phó phòng, trưởng phòng,…
 • Mức lương: Ghi mức lương thực nhận hàng tháng bao gồm cả phụ cấp, thưởng…Sau đó,diễn giải chi tiết như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, điện thoại, doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca, thưởng,…
Để điền giấy xác nhận lương các bạn chỉ cần điền thật chính xác các thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của biểu mẫi
Để điền giấy xác nhận lương các bạn chỉ cần điền thật chính xác các thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của biểu mẫu

Những điểm lưu ý quan trọng khi điền mẫu xác nhận lương

 • Các bạn cần phải ghi nhận thật chính xác các thông tin cá nhân, khớp với các giấy tờ chứng nhân như CMND/CCCD hoặc hộ khẩu.
 • Các chi tiết trong thu nhập của bạn bao gồm: Mức lương, phụ cấp, các loại tiền thưởng theo tháng phải được ghi thật chính xác, đầy đủ và cụ thể.
 • Mẫu giấy xác nhận lượng phải ghi rõ mức lương trong ít nhất 3 tháng gần nhất.
 • Trên mẫu xác nhận lương phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của công ty bạn làm việc như là giám đốc hoặc phó giám đốc thì mâu xác nhận lương mới được công nhận.
 • Việc xin giấy xác nhận lương thường khá khó khăn, bạn thường phải chờ đợi lãnh đạo cơ quan ký khá lâu và họ chỉ chấp nhận duyệt 1 – 2 lần. Vì thế, trước khi tiến hành thực hiện đơn xác nhận các bạn cần xin mẫu ở bộ phận nhân sự và xác nhận với nơi nộp giấy tờ xem mẫu xác nhận của bạn có hợp lệ không. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi xét duyệt để tránh sai sót phải làm lại nhiều lần mất nhều thời gian.

Trên đây là những mẫu xác nhận lương chuẩn để các bạn tham khảo. Tuy nhiên, nếu muốn có một mẫu đơn chính xác nhất các bạn cần liên hệ với cơ quan đang làm việc hoặc đơn vị yêu cầu xác nhận cung cấp mẫu chuẩn với yêu của họ. Hy vong bài viết này sẽ giúp các bạn có thể hình dung được một mẫu xác nhận lương cụ thể và biết cách làm một bản xác nhận lương chính xác cho mình.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *