Tổng hợp những mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân mới nhất 2020

Vay tiền là cách để mọi người sử dụng giải quyết các vấn đề khó khăn về kinh tế. Tiến hành vay tiền điều mà mỗi cá nhân quan tâm nhất chính là bản hợp đồng vay tiền, bởi đó là căn cứ để đảm bảo quyền lợi, cũng như trách nhiệm của mỗi người. Vậy hợp đồng vay tiền cá nhân là gì? Những điều khoản nào cần phải có trong hợp đồng và viết mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân chuẩn là như thế nào?

LendUp xin phép được chia sẻ đến mọi người những thông tin hữu ích về bản hợp đồng cho vay giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với tổ chức.

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân form chuẩn là như thế nào?
Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân form chuẩn là như thế nào?

Hợp đồng vay tiền là gì?

Hợp đồng vay tiền được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên vay và cho vay. Hợp đồng vay vốn có thể xảy ra giữa cá nhân với cá nhân hay giữa cá nhân với công ty (Thường là ngân hàng, hoặc tổ chức tài chính).

Theo đó, bên cho vay sẽ giao tiền cho bên vay và bên vay có toàn quyền đối với số tiền đã vay. Khi đến hạn bên vay phải trả tiền gốc và tiền lãi nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

Một số mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân mới nhất chuẩn nhất

Trong các mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân, những điều khoản là điều không thể thiếu. Các thỏa thuận không được thống nhất thì hợp đồng đó không thể giao kết được. Theo đó, mọi hợp đồng vay tiền cá nhân đều có những điều khoản cơ bản, và đó là những điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng:

 • Số tiền cho vay.
 • Thời hạn vay.
 • Mục đích vay.
 • Lãi suất cho vay.
 • Các biện pháp để bảo đảm hợp đồng vay tiền.
 • Các trường hợp thu nợ trước hạn đối với hợp đồng vay vốn.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên vay.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay.

Ngoài ra, còn có các điều khoản bổ sung khác như: Điều khoản chấm dứt hợp đồng, điều khoản trường hợp bất khả kháng, điều khoản giải quyết tranh chấp, điều khoản hiệu lực hợp đồng, phạt vi phạm,bảo mật thông tin, chuyển giao chuyển nhượng hợp đồng,…

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..
Tại địa điểm: …………………………………
(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
– Địa chỉ: ………………………………………

– Điện thoại: ………………………..

– Đại diện là: ………………………………………

– CMND số……………………….do Công an……….cấp ngày…………………

Bên B: (bên vay)

– Ông (bà): ………………………………………

– CMND số……………………….do Công an……….cấp ngày…………………

– Địa chỉ: ………………………………………….

– Điện thoại: ………………………..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

– Bằng số: ………………………………………

– Bằng chữ: ……………………………………

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………… tháng

– Kể từ ngày … tháng … năm ….

– Đến ngày … tháng … năm ….

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

– Chuyển khoản qua tài khoản: ………………………

– Mở tại ngân hàng: ………………………………………

– Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……… đợt

+ Đợt 1: ………………………………………………

+ Đợt 2: …………………………………………

Điều 3: Lãi suất

3.1. Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2. Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3. Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm …………………

3.4. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5. Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

3.6. Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

4.1. Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…

4.2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

4.3. Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Những cam kết chung

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

6.2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

6.3. Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B
       Chức vụ                                                                              Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân hợp lệ khi có chữ ký xác nhận của 2 bên
Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân hợp lệ khi có chữ ký xác nhận của 2 bên

Mẫu hợp đồng cho vay cá nhân với cá nhân

Giữa cá nhân với cá nhân có thể sử dụng mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân viết tay và được sự chứng kiến của người làm chứng là hoàn toàn hợp lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——-

HỢP ĐỒNG CHO CÁ NHÂN VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông/Bà ………………… Giới tính:………………………

Sinh ngày:……/……../…………Dân tộc:…Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:…..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………….………

Số điện thoại: ……………………………………………..….….…..

Bên B: (bên vay)

Ông/Bà …………………….……… Giới tính:…………………

Sinh ngày:…/…../… Dân tộc:……… Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

 1. Ông/Bà……… đồng ý cho Ông/bà……… vay số tiền là: ……… VNĐ (bằng chữ: ….);
 2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………;
 3. Tài sản thế chấp là:……………………………………………;
 4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;
 5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt
 6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.
 7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
 8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộc
 9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:…………CMTND số:…………..…Cấp ngày: …./…../…… Tại:……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tuy nhiên bạn cần lưu ý, các mẫu hợp đồng vay tiền trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các bên trong giao dịch cần phải linh hoạt áp dụng và điều chỉnh sao cho phù hợp. Trong trường hợp có vướng mắc, hãy liên hệ với các luật sư hoặc người am hiểu về pháp luật để có hướng dẫn lập hợp đồng cụ thể.

Trên đây là 2 mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhân mới nhất và sử dụng phổ biến nhất trong năm 2020. Với những thông tin mà Lendup cung cấp, hy vọng rằng bạn sẽ có một bản hợp đồng cho vay cá nhân hoàn chỉnh đảm bảo được quyền lợi cả bên vay và bên cho vay.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *